Logo 23 offentlige ting

Høsten 2016 får bibliotekansatte i Akershus, Buskerud og Vestfold tilbud om kursopplegget «23 offentlige ting«. Vi håper dette vil være et nyttig og velkomment tilbud for mange.

Sted: Akershus, Buskerud og Vestfold
Tid: Uke 36-44 med tre samlinger i perioden
Deltakelse er gratis!

Kurset «23 offentlige ting» vil gi deltakerne kunnskap om de viktigste offentlige digitale tjenestene, samt gi grunnleggende kjennskap i rettledningsteknikker og voksenpedagogikk.

Om prosjektet «23 offentlige ting»
Fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Akershus har fått støtte fra Nasjonalbibliotekene for å lage et kursopplegg om offentlige digitale tjenester for folkebibliotekene i Norge.

Kursopplegget er en pilot og skal testes ut av bibliotekansatte i våre tre fylker høsten 2016. Det vil innebære en kombinasjon av samlinger i ukene 36, 39 og 44 og selvstudier over 9-10 uker. Tilbud om å delta sendes ut rett etter sommerferien.

Kursbloggen 23offentligeting.no vil brukes som utgangspunkt for kurset. Her vil deltakerne finne alle tingene som skal gjennomgås.

Målet med kurset er å gi deltakerne et bedre grunnlag i å veilede bibliotekets brukere i offentlige tjenester på nett. Bibliotekene vil kunne bidra til å gi kommunens innbyggere bedre innsikt i de offentlige tjenestene som finnes digitalt, tjenester som det offentlige ønsker at alle i utgangspunktet skal kunne bruke. Bibliotekene vil da bli viktige bidragsytere til digitalt førstevalg.

Bakgrunn «23 ting»:
Bibliotekfeltet benytter e-læring til kompetanseutvikling på ulike områder. Et opplegg som har vært brukt i ulike varianter er “23-ting”. I Norge har tilsammen nærmere 1000 ansatte i arkiv, -bibliotek- og museumssektoren deltatt på ulike varianter av kursopplegget med utgangspunkt i den norske varianten: http://23tingom2null.blogspot.no/. Senere har Vestfold fylkesbibliotek tilpasset modellen til et eget kurs om mobile teknologier: https://vestfold23mobileting.wordpress.com/.
“23 offentlige ting” tar utgangspunkt i det opprinnelige konseptet som er godt kjent av mange i bibliotekmiljøet.

Forankring av prosjektet – Digitalisering av offentlige tjenester:
Det offentlige Norge har et uttalt mål å digitalisere flere av sine offentlige tjenester, og bibliotekene er naturlige steder for innbyggerne å henvende seg for hjelp og støtte.

I stortingsmelding 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet presenterer regjeringen sine mål og prioriteringer i IKT-politikken og den peker på folkebibliotekene som en naturlig aktør for å sikre digital kompetanse.

Regjeringen skriver at de vil: «Legge til rette for at folkebibliotekene får en sentral rolle i arbeidet med å gi befolkningen et bedre veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. »

Mer om regjeringens program Digidel HER
«Programmet skal bidra til bedre formidling av opplæringstiltak slik at beste praksis gjøres tilgjengelig for alle de kommunale bibliotekene og andre opplæringsinstitusjoner som ønsker å bruke disse. I dag finnes det mange gode lokale opplæringstiltak men få av disse er delt og tatt i bruk av andre kommunale biblioteker i landet.»

Mer om digitalisering av offentlige tjenester HER

Mer om status digitalisering i offentlig sektor HER

Kontaktpersoner for «23 offentlige ting» i fylkesbibliotekene:
Akershus: Cathrine Undhjem
Vestfold: Anita Hvarnes Evensen
Buskerud: Jannicke Røgler

Translate »