Den kulturelle skolesekken er en varig ordning som har som mål å gi elever i grunnskole og videregående skole et kunst-og kulturtilbud av høy kvalitet i skoletiden.

Elevene skal møte uttrykk innen seks kunstområder: litteratur, musikk, visuell kunst, kulturarv, film og scenekunst. Innholdet i kunst- og kulturtilbudet i Den kulturelle skolesekken skal medvirke til å realisere skolens læringsmåll slik de kommer til uttrykk i læreplanverket. Det skal legges vekt på godt samarbeid mellom kultur- og skolesektoren på alle nivåer.

Fylkesbibliotekets rolle i forhold til Den kulturelle skolesekken er nært knyttet til litteraturtilbudet som tilbys. Deltagelse i referansegruppe der opplegg til produksjoner blir diskutert og evaluert, innkjøp av litteratur, både klassesett og enkeltbøker, til støtte for de ulike produksjonene er Fylkesbibliotekets rolle i arbeidet med Den kulturelle skolesekken.

Videre skal Fylkesbiblioteket holde kontakten med folkebibliotekene og informere om ulike produksjoner som kommer til den enkelte kommune. Det er også viktig å se produksjoner for å holde seg orientert om hvordan produksjonene fungerer og på den måten være med på å bidra til varierte og gode produksjoner.

I KSYS finner du mer utførlig informasjon, lærerveiledning og detaljerte turneplaner
for de ulike produksjonene i Akershus.

Translate »