Har du behov for å styrke din kunnskap om barnebibliotekararbeid?

Det nye nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» gir en innføring i kultur- og litteraturformidling med barn som målgruppe. Studiets første del tar opp barndommens vilkår i samfunnet, og ser dette i sammenheng med barns mediebruk og formidling til barn. Annen del konsentrerer seg om studiet av barns medier, med vekt på barnelitteratur. Tredje del tar opp spesifikke sider ved barnebibliotekarbeid, bl.a. samlingsutvikling, aktivitetstilbud og samarbeid med skole og barnehage.

Mål med selve studiet

Gi ansatte i bibliotek som jobber med målgruppen barn tilbud om en oppdatert, poenggivende etterutdanning innen fagfeltet.

Nytteverdi av studiet

Barnebibliotekene er i endring og studiet vil gi studentene en oppdatert og relevantnytteverdi innen fagfeltet. Barnebibliotektjenester er viktigere enn noen gang. Dagens samfunn prioriterer tilgang til kunnskap og kultur som livslang læring og bedre lese og skriveferdigheter. Et velutstyrt og aktivt barnebibliotek krever et engasjert og kompetent personale som kan tilby relevante tjenester som brukerne trenger. Hensikten med tilbudet er å stimulere til at flere styrker sin formelle kompetanse og tjenestekvaliteten ute i bibliotekene. Dagens medielandskap er mangesidig, foranderlig og med en rask flyt av informasjon og krever høyere faglig kompetanse blant barnebibliotekarer for å bevege seg innenfor for det nye medielandskapet.

Gjennomføring og kostnader

Emnet tilbys som ettårig nettstudium i 2019 for ansatte i biblioteksektoren. Emnets innhold og pensum er det samme som OsloMet tilbyr bibliotekarutdanningens tredjeårsstudenter som valgfag høsten 2018. Nettstudiet består spesialinnspilte videoforelesninger som distribueres sammen med alle andre studentressurser i læringsplattformen Canvas. Det er to arbeidskrav i emnet som leveres via Canvas.

Eksamen består av to innleveringer:

  • et individuelt, skriftlig arbeid over oppgitt emne fra faglærer (ca. 25.000 tegn)
  • ett individuelt, skriftlig arbeid ut fra selvvalgt emne som skal godkjennes av faglærer (ca. 25.000 tegn)

 

BMB6000 Barn, medier og bibliotek (15 ECTS), gjennomføres i løpet av 2019. Nettstudiet er utviklet i samarbeid mellom OsloMet og fylkesbibliotekene, med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene bidrar med faglig støtte som veiledning og regional nettverksbygging, og arrangerer en oppstartsamling i Oslo og et webinar mot slutten av studiet. Det er mulig å søke om reisestipend for å kunne delta på den fysiske samlingen.

Studentavgift er satt til kr 12.000,-, og det er 30 studentplasser.

Translate »